Zakon o dohodnini (ZDoh-2)

X. NAMENITEV DELA DOHODNINE

142. člen

(namenitev dela dohodnine za donacije)

(1) Rezident lahko zahteva, da se do 1% dohodnine, odmerjene po tem zakonu, od dohodkov, ki se vštevajo v letno davčno osnovo, nameni za financiranje upravičencev do donacij.

(2) Upravičenci do donacij iz namenitve dela dohodnine za posamezno leto so nevladne organizacije, politične stranke, šole in vrtci, reprezentativni sindikati, registrirane cerkve in druge verske skupnosti ter sestavni deli registriranih cerkva in drugih verskih skupnosti, ki na dan 31. decembra prejšnjega leta izpolnjujejo pogoje iz tega člena.

(3) Za nevladne organizacije po drugem odstavku tega člena se štejejo tiste nevladne organizacije, ki imajo v skladu z zakonom, ki ureja nevladne organizacije, status nevladne organizacije v javnem interesu.

(4) Za politične stranke, reprezentativne sindikate ter registrirane cerkve in druge verske skupnosti po drugem odstavku tega člena se štejejo subjekti, ki imajo v skladu z zakonom, ki ureja politične stranke, reprezentativne sindikate oziroma versko svobodo, status politične stranke, reprezentativnega sindikata oziroma registrirane cerkve in druge verske skupnosti. Za sestavne dele registriranih cerkva in drugih verskih skupnosti po drugem odstavku tega člena se štejejo sestavni deli registriranih cerkva ali drugih verskih skupnosti, ki so pridobili pravno osebnost po zakonu, ki ureja versko svobodo.

(5) Za šole in vrtce po drugem odstavku tega člena se štejejo pravne osebe, ki imajo v skladu z zakonom, ki ureja organizacijo in financiranje vzgoje in izobraževanja, ustanovljen šolski sklad oziroma sklad vrtca, ki sredstva iz sklada namenja tudi za udeležbo otrok, učencev in dijakov iz socialno manj spodbudnih okolij na dejavnostih, ki so povezane z izvajanjem javno veljavnega programa, vendar se ne financirajo v celoti iz javnih sredstev, če se tako zagotavljajo enake možnosti.

(6) Rezident lahko zahteva, da se šolam in vrtcem iz petega odstavka tega člena v okviru deleža dohodnine iz prvega odstavka tega člena nameni do 0,3 % dohodnine, odmerjene po tem zakonu, od dohodkov, ki se vštevajo v letno davčno osnovo.

(7) Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve, ki je v skladu z zakonom, ki ureja nevladne organizacije, pristojna za vodenje Evidence nevladnih organizacij v javnem interesu, Finančni upravi Republike Slovenije brezplačno, enkrat letno zagotovi podatke iz te evidence, potrebne za namene priprave in objave seznama upravičencev do donacij.

(8) Organ, ki je v skladu z zakonom, ki ureja versko svobodo, pristojen za vodenje Registra cerkva in drugih verskih skupnosti v Republiki Sloveniji, organ, pristojen za izdajo potrdil o pravni osebnosti sestavnih delov registriranih cerkva in drugih verskih skupnosti, ter organ, ki je v skladu z zakonom, ki ureja politične stranke, pristojen za vodenje Registra strank, ministrstvu, pristojnemu za finance, brezplačno, enkrat letno zagotovi podatke iz teh registrov in iz izdanih potrdil o pravni osebnosti, potrebne za namene priprave seznama upravičencev do donacij.

(9) Organ, ki je v skladu z zakonom, ki ureja reprezentativnost sindikatov, pristojen za odločanje o reprezentativnosti sindikatov, ministrstvu, pristojnem za finance, brezplačno, enkrat letno zagotovi podatke, potrebne za namene priprave seznama upravičencev do donacij.

(10) Ministrstvo, pristojno za šolstvo, ministrstvu, pristojnemu za finance, brezplačno, enkrat letno zagotovi podatke o šolah in vrtcih iz petega odstavka tega člena, potrebne za namen priprave seznama upravičencev do donacij.

(11) Vlada določi podrobnejši način izvajanja tega člena in določi seznam upravičencev do donacij po tem členu.